Adatkezelés

Bevezető

A jelen adatkezelési tájékoztató bemutatja, hogy miként kezeljük az Ön személyes adatait és eközben hogyan teszünk eleget jogi kötelezettségeinknek. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait. Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy adatvédelmi irányelveinket időről időre módosíthatjuk. Amennyiben naprakész kíván maradni, kérjük, látogasson el erre az oldalra, mert a módosításokat itt fogjuk közzétenni.

1. Adatkezelő

E tájékoztatás kiadója, egyben az adatkezelő:

NévArany Katalin egyéni vállalkozó

Székhely: 1144 Budapest, Szentmihályi út 12-14. fszt. 1/A.

Nyilvántartási szám53714680

Adószám: 69806603-1-42

Telefonszám: +36 70 318 6669

E-mail cím: info@gh-medical.hu

(a továbbiakban: Adatkezelő)

2. Adatvédelmi tisztviselő

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: GDPR) 37. cikke alapján nem vagyunk kötelesek adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

3.1. Az online, illetve telefonos tájékoztatásnyújtáshoz, illetve kapcsolatfelvételhez és kapcsolattartáshoz valamint időpontfoglaláshoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő és az érintett (látogató, ügyfél) közötti kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás lehetőségének biztosítása tájékoztatásnyújtás és időpontfoglalás biztosítása érdekében.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul.

kezelt adatok köre: név (vezeték és keresztnév) telefonszám, e-mail cím.

A név, e-mail cím és telefonszám az Önnel történő kapcsolatfelvételhez, kapcsolattartáshoz és időpont egyeztetéshez (foglalás, módosítás, lemondás) szükséges. Amennyiben a korábban egyeztett időpont az Adatkezelő részéről felmerült okok miatt mégsem lenne megfelelő, akkor ezt telefonon jelezzük Önnek.

Az Adatkezelő felhívja arra a figyelmet, hogy az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az email cím az Ön nevét tartalmazza, teljesen szabadon dönthet arról, hogy olyan e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

4. Személyes adatok forrása

Az Adatkezelő nem kezel olyan személyes adatokat, amelyeket nem az érintettről gyűjt.

5. A személyes adatok címzettjei

Az Adatkezelő a tájékoztató 3. pontjában említett adatkezelés kapcsán adatfeldolgozóként veszi igénybe elektronikus levelezéséhez és személyes adatok szerveren történő tárolásához a tájékoztató 7. pontjában megjelölt adatfeldolgozót.

6. A személyes adatok tárolásának ideje

A tájékoztató 3. pontjában említett esetben az Adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az info@gh-medical.hu e-mail címre küldött levelében Ön bármikor visszavonhatja. Az online időpontfoglalással kapcsolatban rögzített személyes adatokat 1 (egy) évig őrizzük meg.

7. Adatfeldolgozás

A weboldal fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót veszünk igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás, elektronikus levelezés) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – tárolja a honlapon megadott személyes adatokat a szerveren.

Az adatfeldolgozó elnevezése, elérhetőségei

Név: EZIT Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Cégjegyszékszám: 01-09-968191

Adószám: 23493474-2-41

E-mail cím: info@ezit.hu

Honlap: https://www.ezit.hu/

8. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

8.1. Határidő

Az Adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

Az Adatkezelő szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

8.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

8.2.1. A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

• az Adatkezelő

– milyen személyes adatait;

– milyen jogalapon;

– milyen adatkezelési cél miatt;

 

– mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy

• az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;

• milyen forrásból származnak a személyes adatai;

• az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében aAdatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

8.2.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, az Adatkezelő a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

8.2.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben

– vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

8.2.4. A tiltakozáshoz való jog

A 3. pont szerinti célból történő adatkezelésekkel kapcsolatban – figyelemmel annak jogalapjára – az érintettet nem illeti meg a tiltakozás joga.

8.2.5. A törléshez való jog

A tájékoztató 3. pontjában található adatkezelési cél kapcsán – figyelemmel annak jogalapjára – az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatok kezelésére más jogalapja nem áll fenn.

8.2.6. Az adathordozhatósághoz való jog

A 3. pont szerinti célból történő adatkezelésekkel kapcsolatban – figyelemmel annak jogalapjára – az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő az automatizált módon megvalósított adatkezelési műveletekkel kapcsolatban.

 

9. Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor:

panaszt nyújthat be a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy

lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Hatóság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon.

B u d a p e s t, 2019. november 14.

Scroll to Top